banner

افتتاحیه آموزش معارف جنگ سربازان در مرکز آموزش شهید انشائی پرندک (۰۲)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

افتتاحیه آموزش معارف جنگ برای کارکنان وظیفه اعزامی ۱/ ۸/ ۱۴۰۲ در مرکز آموزش شهید انشائی پرندک (۰۲) توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign