banner

اجرای آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش شهید عبدالحمیدانشایی 02 پرندک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

آموزش معارف جنگ برای دانشجویان وظیفه ورودی 1402/05/01 در تاریخ 1402/06/19 در مرکز آموزش شهید عبدالحمیدانشایی 02 پرندک توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign