banner

ادامه آموزش میدانی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی با حضور دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در میدان تیر پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول وانجام عملیات هوایی و زمینی وهوانیروز در این منطقه.

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign