banner

آغاز آموزش های معارف جنگ مشمولین وظیفه در مرکز آموزش ۰۲ پرندک نزاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

آموزش معارف جنگ کارکنان وظیفه اعزامی ۱۴۰۲/۱۰/۱ در مرکز آموزش شهید انشائی نزاجا (۰۲ پرندک) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ با حضور اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ سپهبد شهید صیاد شیرازی آغاز شد

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign