banner

مراسم افتتاحیه آموزش معارف جنگ کارکنان وظیفه اعزامی ۱/ ۰۳/ ۱۴۰۳ در شنبه مورخ ۱۹/ ۰۳/ ۱۴۰۳ در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نزاجا برگزار گردید

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign