banner

افتتاحیه آموزش معارف جنگ کارکنان وظیفه در مرکز آموزش شهید انشائی پرندک (۰۲)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

افتتاحیه آموزش معارف جنگ برای کارکنان وظیفه اعزامی ۱۴۰۲/۹/۱ در مرکز آموزش شهید انشائی پرندک (۰۲) توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign