banner

اجرای آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش ۰۲ شهید عبدالحمید انشائی (پرندک)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

آموزش های معارف جنگ جهت دانشجویان وظیفه ورودی 1402/4/1 در مرکز آموزشی ۰۲ شهید عبدالحمید انشائی(پرندک) در تاریخ 1402/4/18 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign