banner

آموزش معارف جنگ مشمولین اعزامی ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۳ مرکز آموزش شهید انشایی در تاریخ ۲۰/ ۰۳/ ۱۴۰۳ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید .

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign