banner

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید عبدالحمید انشایی ۰۲ پرندک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید عبدالحمید انشایی ۰۲ پرندک برای دانشجویان وظیفه اعزامی 1402/03/01 در تاریخ 1402/03/22 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign