banner

آموزش معارف جنگ مشمولین اعزامی ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ پادگان شهید اسدی دژبان در تاریخ های ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ و ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در شهر تهران برگزار گردید

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign