banner

آموزش معارف جنگ مشمولین اعزامی ۱۴۰۲/۱۲/۱ مرکز تربیت و آموزش ۰۵ نزاجا در تاریخ های ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ و ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در شهر کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign