banner

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید انشائی ۰۲ پرندک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

آموزش های معارف جنگ مشمولین ورودی 1402/5/1 در مرکز شهید انشائی ۰۲ پرندک در تاریخ 1402/5/17، 1402/5/18 و 1402/5/21 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign