banner

آموزش معارف جنگ برای سربازان وظیفه فوق دیپلم به پائین ورودی ۱۴۰۲/۱۱/۱ درمرکز آموزش ۰۲ شهید انشائی نزاجا از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ توسط اساتید پیشکسوت هئیت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی آغاز گردید

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign