banner

پدافند موشکی در دریا (قسمت هجدهم)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

  چرخه هدایت محیط عملیات

نظـارت، کنتـرل و هـدایت فرمانـدهی و ستاد بـر اجـرای دستورهای صادره کار مداومی است که بایستی بر مبنای تصـمیم و تدبیر فرمانده انجام گیرد، تا اطمینان حاصـل شـود کـه وظـایف واگذاری به یگان‌ها برابر خواسته انجام و مأموریت واگـذاری اجـرا گردد.

از ویژگی‌های عملیات آفندی هدایت ناشی از ابتکـار و خلاقیـت فرماندهان جزء می‌باشد، که از طریق تطبیق دادن سریع وضـعیت موجود با تغییرات و دگرگونی‌های حاصل از رزم انجام می‌گیـرد. فرماندهان جزء باید توانایی بهره‌برداری سـریع از موقعیـت‌هـای پیش آمده را داشته باشند و با خلق تفـوق و برتـری بـر دشـمن، انهدام سریع سیستم پدافندی وی را میسر سازند. عواملی کـه بـه این امر کمک می‌کند، علاوه بر خصلت ذاتی فرماندهان که بایـد در هنگام گزینش آنان به آن توجه شود، شرکت فعال در مراحل مختلف آموزش از تئوری تا عمل می‌باشد.

اجرای تک هماهنگ شده بایستی مانند یک سیل بنیـان کـن بـا سرعت در مواضع پدافندی دشـمن جـاری شـده و آن را در هـم شکند و با تغییر سریع استعدادها و امکانات، شکاف‌هایی را قبـل از اینکه بتوان واکنش مناسبی از خود نشان دهد، تعریـف و تحـت کنترل درآورده و نیروهای عمده دشمن را منهدم یا خنثی نماید. کلید پیروزی در یک عملیـات آفنـدی شکسـت دشـمن قبـل از وضعیت «نقطه اوج عملیات» است. نقطـه اوج عملیات یا لحظه بحرانی زمانی ایجاد می‌گردد که نیرو در هنگام اجرای تک، استعداد خود را بیش از اندازه به کار برد، ولـی نتوانـد امتیاز شایسته‌ای از دشمن کسب کند. در چنین نقطه یـا لحظـه‌ای است که یگان تکاور کاملاً متوقف می‌شود و با پذیرش خطری غیرمعقول به عملیات بی‌فایده‌ای که جز ضعیف شـدن تـدریجی نیرو سودی ندارد، تن در می‌دهد. اصولاً در عملیات آفندی، تلاش فرماندهان بـر نـابودی و شکسـت سریع دشمن و جلـوگیری از افـزایش تلفـات اسـتوار می‌گردد.

 

شکل 17 – ساختار جدید فرماندهی و کنترل

کسب ابتکار و ضربه زدن به نقـاط آسـیب‌پـذیر دشـمن و ادامـه پیشروی در عمق و ایجاد شرایط سـیال بـه منظـور جلـوگیری از برقراری پدافند سازمان یافته دشمن، از ضروریات هدایت عملیات آفندی است. ابتکار عمل از مهم‌ترین عوامل در هـدایت یـک عملیـات آفنـدی است. فرماندهان در سطوح عملیات باید آزادی عمل داشته باشند تا در صورت مصلحت، نبردهای بی‌حاصل را متوقـف و بـا ابتکـار خود به عملیاتی مبادرت نمایند که بهـره بیشـتری از آن حاصـل گردد.

در چنین شرایطی، قبول واقعیات موجود توسط رده‌های بـالاتر، از تحلیل رفتن و تضعیف نیروها که از اهم مسائل است، جلوگیری خواهد نمود. فرماندهان عملیات در چنین شرایطی بـا تجزیه و تحلیل مـداوم نبـرد، ممکـن اسـت در بعضـی منـاطق از موفقیت بهره‌برداری نموده و تک را ادامـه داده و جلـوتر برونـد. در بعضی مناطق، عملیات را موقتاً نگه دارند. هنگامی که عملیات آفندی علیه یک دشـمن تمرکزیافتـه انجـام می‌شود، فرماندهان نیروهای تکاور بایـد سـعی نماینـد بـا اتخـاذ مانورهای مناسب، دشمن را وادار بـه تغییـر وضـعیت نمـوده و از مواضع تهیه شده خود بیرون کشانده و در موقعیت نامناسب قـرار دهند.

مدیریت صحنه نبرد

دیجیتالی کردن صحنه نبـرد کـاربردی از فنـاوری اطلاعـات بـرای کسب، تبادل و بکارگیری اطلاعات بموقع از میدان جنگ است که نیازهای هر واحد فرماندهی، پشتیبانی آتش و تدارکات را ‌‌تأمین می‌کند؛ به گونه‌ای که یک بینش شفاف و دقیـق از صـحنه جنـگ را بـرای آنها به وجود می‌آورد. دیجیتالی کردن صحنه جنـگ اسـتفاده از جریـان سـریع اطلاعـات است که از میان شبکه‌های الکترونیکـی گذشـته و بـه کمـک سامانه‌های پردازشگر پیشرفته به سرعت مورد پردازش قرار مـی‌گیرنـد و بـه کمک سامانه‌های نرم‌افزاری تصمیم‌سازی به حل مسـائل پیچیـده نبرد کمک می‌کند.

دیجیتالی کردن صحنه جنگ، زمینه‌ساز همـاهنگی در تحرکات و افـزایش قـدرت مـانور، ‌‌تأمین آتـش مـؤثر و وحـدت فرماندهی و کنترل می‌باشد و به مدد شبکه‌هـای درهـم تنیـده اطلاعاتی، که به طور عمودی و افقی گسترش یافته‌اند، حاصـل و موجب تفوق تصمیم‌گیری خودی نسبت بـه دشـمن در دو بعـد زمانی و مکانی می‌شود. هدف عمده دیجیتالی کردن صحنه نبرد ایجاد تصویری واحـد و صحیح از صحنه جنـگ بـرای سـطوح مختلـف فرمانـدهی و رزمی است. این هدف از طریـق جمع‌آوری اطلاعـات از شبکه‌هـای متنـوعی از حسـگرها، پسـت‌هـای فرمانـدهی، تسـلیحات و جنگ‌افزارهای رزمی، با کمک پردازشگر، محقق می‌شود.

از سوی دیگر، در حالی که شبکه‌هـای اطلاعاتی متشـکل از حسـگرها و پست‌های فرماندهی و سیستم‌های پردازش اطلاعات درک صـحیح و روشـنی از وضـعیت جنـگ بـرای تصمیم‌گیری‌هـای عرصـه نبـرد و مقرهای پشتیبانی و ‌‌تأمین آتش فراهم می‌آورند، پایگاه‌های تـدارکاتی و آماد و پشتیبانی با نیاز این اطلاعات برای ‌‌تأمین بموقـع نیازهـا و خواسـت‌های نیروهای رزمنده در ابعـاد مختلـف رفـاهی، تسـلیحاتی و پزشـکی بهره‌برداری می‌کنند.

در یک جمع‌بندی، ‌می‌توان گفت دیجیتـالی کـردن، جـایگزینی فناوری مخابرات صوتی و فاکس که عموماً نقطه به نقطه هسـتند، با مخابرات دیتاسـت، کـه امکـان ایجـاد شبکه‌هـای اطلاعـاتی و ارتباطات چند نقطه به چند نقطه همزمان را فراهم مـی‌آورد. ضمن اینکـه کماکـان مخـابرات صـوتی و فـاکس را نیـز تحـت پوشش قرار می‌دهد.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign