banner

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-24

 

 

از: گد 138                                                                               شماره: 16-8-10-207

به: ل 92                                                                                       تاريخ: 4/7/59

[درخواست پشتیبانی هوایی]

با از جان گذشتگي پرسنل گردان 138 تعداد 25 تانک دشمن منهدم، از مورخه 2/7/59 تا مورخه 3/7/59 که در محاصره شديد دشمن هستيم، مقاومت و چندين بار درخواست هوايي گرديد، هنوز پشتيباني هوايي نشد.

***

از: تيپ 2 زرهي                                                                                     شماره: 1321

به: ف ل 92 زرهي                                                                                 تاريخ: 4/7/59

[دشمن از مسیر سمیده دوسلق در حال پیشروی]

برابر گزارش ديدبانان، نيروي دشمن تحت پشتيباني توپخانه سنگين خود که تا 5 کيلومتري رادار را مي­زند از مسير فکه سميده دوسلق در حال پيشروي.

ف تيپ 2

***

از: گروه 37                                                                                         شماره: 6 سيار

به: ل 92                                                                                            تاريخ: 4/7/59

[پشتیبانی هوایی فوری]

مواضع خودي مجدداً زير آتش شديد توپخانه دشمن قرار گرفته، فوري تقاضاي پشتيباني هوايي جهت کوفتن مواضع دشمن را مي­نمايم.

***

از: گد 283                                                                                         شماره:

به: ل 92                                                                                            تاريخ: 4/7/59

[نیاز به آتش توپخانه سنگین یا هواپیما]

برابر اظهار تلگرافچي گد سوار زرهي 283، از ديروز تا حالا ما در محاصره هستيم، هرچه هم تقاضاي کمک کرديم کسي توجه نکرده، در حال حاضر احتياج به آتش توپخانه سنگين يا هواپيما داريم. هر چه زودتر اقدام شود، ضمناً هيچگونه پيامي از ما قبول نمي­کنند.

از: ستاد لشکر 92 زرهي – رکن سوم             «رمز»                             شماره: 3788-48-201

به: تي 2                                                                                        تاريخ: 4/7/59

رونوشت: گردان 283

[گردان 283 زير امر تيپ 2]

گردان 283 سوار زرهي را زير امر بگيريد و مأموريت پوشش و شناسايي را به اين گردان واگذار و از گردان پشتيباني نماييد.

سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: تي2                                                                                             شماره: 1325

به: افشين                                                                                          تاريخ: 4/7/59

[پیشروی دشمن از عین خوش دشت عباس]

در راس ساعت 14:20 روز جاري نيروي زرهي دشمن، زير پوشش آتش توپخانه دور زن، از محور عين خوش دشت عباس پيشروي مي­کند.

***

از: گردان 283 سوار زرهي                                                                        شماره: 119

به: ل 92                                                                                            تاريخ: 4/7/59

[تمام یگان­ها در محاصره دشمن]

تمام يگان‌ها در محاصره دشمن مي‌باشد احتياج به كمك هوايي لازم است.

***

از: گردان 283 سوار زرهي                                                                       شماره: 1327

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 4/7/59

[درگیری در جلوی تپه­های علی­گره­زد]

هم اکنون يگان‌هاي تيپ در جلوي تپه­هاي علي‌گره‌زد با يگان‌هاي تانک دشمن درگير نبرد مي‌باشند.

از: تي 2                                                                                            شماره: 1333

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 4/7/59

[نیاز به پشتیبانی هوایی و توپخانه 130 م­م]

مواضع علي‌گره‌زد زير آتش توپخانه دشمن قرارگرفته و تانک­هاي دشمن از دو طرف در حال حرکت به طرف مواضع تيپ مي­باشند. تيپ با آتش توپخانه و تانک­هاي موجود به دشمن پاسخ داده و احتياج به پشتيباني هوايي و توپخانه 130م­م مي­باشد.

تيپ 2

***

از: ستاد لشکر 92 زرهي – رکن سوم              «رمز»                          شماره: 3802-48-201

به: تيپ 2                                                                                     تاريخ: 4/7/59

[اجراي پشتيباني هوايي]

1- پشتيباني درخواست گرديده و هم اکنون اجرا خواهد شد.

2- با فرمانده توپخانه 130 م­م تماس بگيريد منطقه شما را پشتيباني نمايد.

سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: گروه رزمي 37                                                                               شماره: 6 سيار

به: ف 92                                                                                        تاريخ: 4/7/59

[مواضع خودی زیر آتش شدید]

مواضع خودي مجدداً زير آتش شديد توپخانه دشمن قرار گرفته، فوري تقاضاي پشتيباني هوايي جهت کوبيدن مواضع دشمن را مي­نماييم.

***

از: تي 2                                                                                             شماره: 133

به: ل 92 – ر3                                                                                  تاريخ: 4/7/59

[وضع یگان­های دوسلق و فکه]

مقرر فرماييد براي اين يگان وضع يگان‌هاي دوسلق و فکه را روشن نماييد که برخوردي بين يگان‌هاي خودي به وجود نيايد چون تعدادي از يگان‌ها از محور دوسلق به طرف يگان‌هاي تيپ 2 در حال حرکت هستند.

***

از: تي 2                                                                                             شماره: 1339

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 4/7/59

[گروه رزمی نرسیده]

تا ساعت 18:45 گروه رزمي نرسيده و يگان‌ها، احتياج فوري به نيروي تقويتي دارند.

تي 2

***

از: تي 2                                                                                            شماره: 1337

به: ل 92                                                                                          تاريخ: 4/7/59

[دشمن در 4 کیلومتری خودی]

در اين ساعت 18:10 نيروهاي دشمن تا 4 کيلومتري نيروي خودي رسيده و مواضع خودي زير آتش توپخانه دشمن است و هيچگونه کمکي به يگان‌هاي تيپ نرسيده است.

منبع : تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign