banner

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-14

 

از: گردان 138                                                                           شماره: 8/8/01/207/3

به: ف لشکر 92 زرهي                                                                      تاريخ: 31/6/59

[درخواست گروه رزمي]

گروه رزمي 37 از اين يگان تعداد دو قبضه خمپاره­انداز 120 درخواست نموده است که به فکه اعزام دارند، با توجه به اينکه گروهان تانک اين گروه رزمي قبلاً در اختيار گروه رزمي 37 قرار گرفته است، ديگر اين يگان ارزش رزمي خود را از دست خواهد داد، در مورد اعزام و يا عکس آن اوامر عالي را امر به ابلاغ فرمايند.

ف گردان 138

***

از: ستاد ل 92 – ر 3                                                                    شماره: 2990/48/201

به: گد 138                                                                                   تاريخ: 31/6/59

[خمپاره‌انداز و تاو اعزام گردند]

بازگشت به 8/8/01/207/3-31/6/59

2 قبضه خمپاره­انداز 120 م‌م و دو دستگاه موشک تاو در اختيار گروه رزمي 37 در مواضع فکه بگذاريد. ضمناً خدمه نيز اعزام گردند، چنانچه مأموريت به آن يگان ارجاع شد، فوراً به يگان ملحق گردند.

ف ل 92 – سرهنگ ملک نژاد

***

از: گروه رزمي 37                                                                          شماره: 202-28-201

به: ف ل 92 زرهي                                                                            تاريخ: 31/6/59

[شروع و ادامه درگيري]

درگيري از ساعت 10:45 روز جاري شروع شده است و تا الآن که ساعت 15:15 است درگيري ادامه دارد.

ف گروه رزمي 37

 

 

از: ل 92 زرهي – رکن سوم                                                            شماره: 3028-48-201

به: ف تي 2، تي 37                                                                          تاريخ: 31/6/59

[پشتيباني گردان 283]

گردان 283 سوار زرهي پوششي تقاضاي کمک و پشتيباني آتش توپخانه دارد. دستور دهيد سريعاً با هماهنگي فرمانده گردان 283 نسبت به پشتيباني يگان مزبور اقدام نمايند.

ف لشکر 92 زرهي: سرهنگ ستاد ملک نژاد

***

از: تيپ 2 زرهي                                                                                    شماره: 1255

به: ف ل 92 زرهي                                                                               تاريخ: 31/6/59

[آتش پشتيباني برد بلند]

يگان‌هاي تيپ از ساعت 17:50 روز جاري زير آتش شديد دشمن مي­باشد. با وجود توپخانه موجود قادر به مقاومت نيستند، مقرر فرماييد در ثاني آتش پشتيباني ديگري با برد بلند به اين يگان مأمور گردد.

ف تيپ 2

***

از: تيپ 37 گروه رزمي                                                                   شماره: 200-28-201

به: ف لشکر 92 زرهي                                                                       تاريخ: 31/6/59

[گزارش عمليات و درخواست پشتيباني هوايي]

  • برابر پيام­هاي مورخه 30/6/59 که گزارش گرديده اين گروه از ساعت 12:00 الي 19:00 زير آتش شديد توپخانه و خمپاره قرار گرفته، پاسخ شديد و دندان شکن نيروهاي خودي به دشمن باعث گرديد که نيروهاي عراقي با 38 تانک زير پوشش آتش توپخانه به مواضع فکه حمله نمودند، پرسنل اين گروه با رشادت تمام با آتش تانک و توپخانه و خمپاره، حمله دشمن را سد نموده و نيروهاي متجاوز را به عقب راندند. درخواست­هاي پشتيباني هوايياين گروه از طريق لشکر و نيروي هوايي بدون جواب ماند.
  • اين گروه رزمي حتي يک قدم عقب نشيني ننمود و تغيير موضع نداد، بلکه با موفقيت، به دشمن را وادار به عقب نشيني نمود.
  • براي ما مشخص نيست که فرماندهان بر چه مبنايي در تماس تلفني ديروز به سايت اظهار داشتند که اين گروه رزمي عقب‌نشيني نموده است. اين شايعات بي اساس، باعث تضعيف روحيه پرسنل گرديده است.

سرگرد رامين

***

از: ستاد لشکر 92 زرهي رکن سوم                                                    شماره: 3082-48-201

به: فرماندهي گروه رزمي 37                                                              تاريخ: 31/6/59

[تشكر از دلاوري فرمانده و پرسنل]

در شب گذشته نيز از دلاوري و شجاعت فرمانده و پرسنل گروه سپاسگزاري نمودم. اينک نيز بار ديگر از يکايک پرسنل و شخص فرمانده گروه به خاطر رشادت بيش از حدشان تشکر نموده و مطمئن هستم اجازه نخواهيد داد دشمن قدمي به جلو بگذارد. لشکر آنچه در توان دارد در اختيار شما خواهد گذارد.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

منبع : تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign