banner

اجرای آموزش معارف جنگ سربازان وظیفه در مرکز آموزش 02 نزاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

آموزش معارف جنگ برای سربازان وظیفه اعزامی 1402/7/1 در مرکز آموزش ۰۲ شهید انشایی پرندک در تاریخ 1402/07/22 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign