banner

آموزش نظری معارف جنگ ‌در مرکز آمزش شهید اسدی دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ‌در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ در مرکز آمزش شهید اسدی دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت کارکنان وظیفه اعزامی ۱۴۰۱/۹/۱ به اجرا درآمد . تصاویر زیر گوشه ای از این آموزش را نشان میدهد .

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ‌در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ در مرکز آمزش شهید اسدی دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت کارکنان وظیفه اعزامی ۱۴۰۱/۹/۱ به اجرا درآمد . تصاویر زیر گوشه ای از این آموزش را نشان میدهد .

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign