banner

آموزش نظری معارف جنگ در مرکز آموزش ۰۲ نزاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه مرکز آموزش شهید انشایی (مرکز آموزش ۰۲ نزاجا ) اعزامی۱۴۰۱/۹/۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ اجرا گردید . تصاویر زیر مربوط به این آموزش می‌باشد

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه مرکز آموزش شهید انشایی (مرکز آموزش ۰۲ نزاجا ) اعزامی۱۴۰۱/۹/۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ اجرا گردید .
تصاویر زیر مربوط به این آموزش می‌باشد

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign