banner

آموزش نظری معارف جنگ در مرکز آموزش شهید ابوالفضل شبان (مرکز آموزش پرندک)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه مرکز آموزش شهید ابوالفضل شبان (مرکز آموزش پرندک ) اعزامی۱۴۰۱/۹/۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۶توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ اجرا گردید . تصاویر زیر مربوط به این آموزش می‌باشد

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه مرکز آموزش شهید ابوالفضل شبان (مرکز آموزش پرندک ) اعزامی۱۴۰۱/۹/۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۶توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ اجرا گردید .
تصاویر زیر مربوط به این آموزش می‌باشد

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign