banner

آموزش نظری معارف جنگ برای سربازان وظیفه پدافند نیروی هوایی پرندک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 18/11/1401 برای سربازان وظیفه اعزامی 01/11/1401 در گروه99 پدافند نیروی هوایی پرندک توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.  

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 18/11/1401 برای سربازان وظیفه اعزامی 01/11/1401 در گروه99 پدافند نیروی هوایی پرندک توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

 

پیوندهای مفید

برخی از ارگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran navyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence