banner

آموزش معارف جنگ مرکز آموزش شهید انشایی 02

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 10/11/1401 برای سربازان وظیفه اعزامی 01/11/1401 در مرکز آموزش شهید انشایی 02 نزاجا توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.    

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 10/11/1401 برای سربازان وظیفه اعزامی 01/11/1401 در مرکز آموزش شهید انشایی 02 نزاجا توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

 

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign