banner

آموزش معارف جنگ در08 سیستان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

آموزش نظری معارف جنگ برای دانشجویان وظیفه اعزامی 01/10/1401 در مرکز تربیت و آموزش 08 خاش نزاجا در تاریخ‌های 20و21 دی ماه 1401 توسط گروه استانی معارف جنگ سیستان و بلوچستان و اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

آموزش نظری معارف جنگ برای دانشجویان وظیفه اعزامی 01/10/1401 در مرکز تربیت و آموزش 08 خاش نزاجا در تاریخ‌های 20و21 دی ماه 1401 توسط گروه استانی معارف جنگ سیستان و بلوچستان و اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign