banner

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش 02 شهید انشائی نزاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش 02 شهید انشائی نزاجا برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱/۱۱/۱در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ توسط پیشکسوتان هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی آغاز گردیده است

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش 02 شهید انشائی نزاجا برای دانشجویان ورودی
۱۴۰۱/۱۱/۱در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ توسط پیشکسوتان هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی آغاز گردیده است

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign