banner

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش نیروی هوایی تیپ حضرت امیر

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 28/10/1401 برای سربازان وظیفه اعزامی 01/10/1401 در مرکز آموزش نیروی هوایی تیپ امیر(ع) احمد آباد مستوفی توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.  

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 28/10/1401 برای سربازان وظیفه اعزامی 01/10/1401 در مرکز آموزش نیروی هوایی تیپ امیر(ع) احمد آباد مستوفی توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign