banner

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 11 و 12 دی ماه 1401برای سربازان وظیفه اعزامی 01/09/1401 در با بکارگیری اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ، ایثارگران و آزادگان در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا برگزار گردید.

آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 11 و 12 دی ماه 1401برای سربازان وظیفه اعزامی 01/09/1401 در با بکارگیری اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ، ایثارگران و آزادگان در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا برگزار گردید.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign